آخرين اخبار :
  1. صفحه نخست
  2. تماس با ما
امروز: ۵ خرداد ۱۴۰۳
شما اینجا هستید » صفحه اصلی » مزایده ها و مناقصات

آرشیو "مزایده ها و مناقصات"

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

 شهـرداری رودهن در نظر دارد مستفاد به تفویض اختیار صادره از سوی استاندارمحترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر رودهن جهت انجام کلیه معاملات مندرج در پیوست ...

فراخوان برگزاری مزایده عمومی واگذاری حق امتیاز جمع آوری پسماندهای خشک قابل بازیافت سطح شهر رودهن به مدت یک سال

فراخوان برگزاری مزایده عمومی واگذاری حق امتیاز جمع آوری پسماندهای خشک قابل بازیافت سطح شهر رودهن به مدت یک سال

شهـرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۴۰۲/۰۱/۴۶۱۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ استاندار محترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر رودهن در خصوص واگذاری حق امتیاز ...

فراخوان شرکت در مزایده عمومی

فراخوان شرکت در مزایده عمومی

موضوع مزایده : واگذاری یک واحد تجاری بصورت اجاره یکساله واقع در مجتمع سحر شهـرداری رودهن در نظر دارد نسبت به واگذاری یک واحد تجاری به پلاک ثبتی ۱۳۳۸۶ فرعی از ۹ اصلی ...

فراخوان عمومی  اجاره خودروهای سبک  همراه با راننده

فراخوان عمومی  اجاره خودروهای سبک  همراه با راننده

شهـرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۴۳۷۶۳/۰۱/۱۴۰۲ مورخ ۰۸/۰۸/۱۴۰۲ استاندار محترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر رودهن در خصوص تأمین تعداد پنج ...

فراخوان عمومی

فراخوان عمومی

تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه واگذاری خدمات شهری شهرداری رودهن به بخش خصوصی شهـرداری رودهن در نظر دارد مستفاد  از مجوز شماره ...

آگهی مناقصه  عمومی (یک مرحله ای)

آگهی مناقصه  عمومی (یک مرحله ای)

 شهـرداری رودهن در نظر دارد مستفاد به تفویض اختیار صادره از سوی استاندارمحترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر رودهن جهت انجام کلیه معاملات مندرج در پیوست ...

آگهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای

آگهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای

در راستای تحقق و اجرای تفاهم نامه و دستور العمل مصرف قیر رایگان شهرداری ها با شماره ۵۱۰۹۶/۴۲/۱۴۰۱  مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ ابلاغی اداره کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ...

آگهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای

آگهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای

در راستای تحقق و اجرای تفاهم نامه و دستور العمل مصرف قیر رایگان شهرداری ها با شماره ۱۵۹۵۴/۴۲/د مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ و ۱۴۰۰/۴۲/۵۵۰۶۶مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ ابلاغی اداره کل دفتر ...

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

 شهـرداری رودهن در نظر دارد مستفاد از تفویض اختیار صادره از سوی استاندارمحترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر رودهن جهت انجام کلیه معاملات مندرج در پیوست ...

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

 شهـرداری رودهن در نظر دارد مستفاد به تفویض اختیار صادره از سوی استاندارمحترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر رودهن جهت انجام کلیه معاملات مندرج در پیوست ...

آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

شهـرداری رودهن در نظر دارد به استناد ردیف بودجه۱۶۰۲۰۷ و مستفاد به ماده ۷ آیین نامه امور رفاهی و احکام مرتبط بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ مربوط به تفویض اختیار شهردار از سوی ...

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

 شهـرداری رودهن در نظر دارد مستفاد به تفویض اختیار صادره از سوی استاندارمحترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر رودهن جهت انجام کلیه معاملات مندرج در پیوست ...

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شهـرداری رودهن در نظر دارد مستفاد به تفویض اختیار صادره از سوی استاندارمحترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر رودهن جهت انجام کلیه معاملات مندرج در پیوست ...

آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

 شهـرداری رودهن در نظر دارد مستفاد به تفویض اختیار صادره از سوی استاندارمحترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر رودهن جهت انجام کلیه معاملات مندرج در پیوست ...

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

 شهـرداری رودهن در نظر دارد مستفاد به تفویض اختیار صادره از سوی استاندارمحترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر رودهن جهت انجام کلیه معاملات مندرج در پیوست ...

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

 شهـرداری رودهن در نظر دارد به استناد ردیف بودجه۱۶۰۲۰۷ و مستفاد به ماده ۷ آیین نامه امور رفاهی و احکام مرتبط بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ مربوط به تفویض اختیار شهردار از سوی ...

آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

 شهـرداری رودهن در نظر دارد مستفاد به تفویض اختیار صادره از سوی استاندارمحترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر رودهن جهت انجام کلیه معاملات مندرج در پیوست ...

آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

 شهـرداری رودهن در نظر دارد مستفاد به تفویض اختیار صادره از سوی استاندارمحترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر رودهن جهت انجام کلیه معاملات مندرج در پیوست ...

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

 شهـرداری رودهن در نظر دارد مستفاد به تفویض اختیار صادره از سوی استاندارمحترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر رودهن جهت انجام کلیه معاملات مندرج در پیوست ...

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

 شهـرداری رودهن در نظر دارد مستفاد به تفویض اختیار صادره از سوی استاندارمحترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر رودهن جهت انجام کلیه معاملات مندرج در پیوست ...

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

 شهـرداری رودهن در نظر دارد مستفاد به تفویض اختیار صادره از سوی استاندارمحترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر رودهن جهت انجام کلیه معاملات مندرج در پیوست ...

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

 شهـرداری رودهن در نظر دارد مستفاد به تفویض اختیار صادره از سوی استاندارمحترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر رودهن جهت انجام کلیه معاملات مندرج در پیوست ...

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

 شهـرداری رودهن در نظر دارد مستفاد به تفویض اختیار صادره از سوی استاندارمحترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر رودهن جهت انجام کلیه معاملات مندرج در پیوست ...

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

 شهـرداری رودهن در نظر دارد مستفاد به تفویض اختیار صادره از سوی استاندارمحترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر رودهن جهت انجام کلیه معاملات مندرج در پیوست ...

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

 شهـرداری رودهن در نظر دارد مستفاد به تفویض اختیار صادره از سوی استاندارمحترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر رودهن جهت انجام کلیه معاملات مندرج در پیوست ...

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

 شهـرداری رودهن در نظر دارد مستفاد به تفویض اختیار صادره از سوی استاندارمحترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر رودهن جهت انجام کلیه معاملات مندرج در پیوست ...

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

 شهـرداری رودهن در نظر دارد مستفاد به تفویض اختیار صادره از سوی استاندارمحترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر رودهن جهت انجام کلیه معاملات مندرج در پیوست ...

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

 شهـرداری رودهن در نظر دارد مستفاد به تفویض اختیار صادره از سوی استاندارمحترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر رودهن جهت انجام کلیه معاملات مندرج در پیوست ...

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

 شهـرداری رودهن در نظر دارد مستفاد به تفویض اختیار صادره از سوی استاندارمحترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر رودهن جهت انجام کلیه معاملات مندرج در ...

تجدید مزایده عمومی فروش دو قطعه زمین در شهرک انا

تجدید مزایده عمومی فروش دو قطعه زمین در شهرک انا

پیرو صورتجلسه کمیسیون معاملات شماره ۱۴۰۱/۲۳۴۶۳/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ شهـرداری رودهن در نظر دارد نسبت به فروش و واگذاری دو قطعه زمین در شهرک انا  از املاک این شهرداری به ...

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

در راستای تحقق و اجرای تفاهم نامه و دستور العمل مصرف قیر رایگان شهرداری ها با شماره ۱۵۹۵۴/۴۲/د مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ اداره کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران و با ...

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

      شهـرداری رودهن در نظر دارد به استناد ردیف بودجه ۲۰۲۰۱۰۴ مصوب ۱۴۰۱ و مجوز استاندار محترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر به شماره ۱۴۰۱/۰۱/۲۸۷۸۶ مورخ ...

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

 شهـرداری رودهن در نظر دارد به استناد ردیف بودجه ۴۰۲۰۲۰۳ مصوب ۱۴۰۱ و مجوز استاندار محترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر به شماره ۱۴۰۱/۰۱/۴۸۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ...

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

 شهـرداری رودهن در نظر دارد به استناد ردیف بودجه ۴۰۲۰۲۰۴ مصوب ۱۴۰۱ و مجوز استاندار محترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر به شماره ۱۴۰۱/۰۱/۴۸۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ...

مزایده عمومی فروش دو قطعه زمین در شهرک انا

مزایده عمومی فروش دو قطعه زمین در شهرک انا

شهـرداری رودهن در نظر دارد نسبت به فروش و واگذاری دو قطعه زمین در شهرک انا  از املاک این شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا در ...

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

شهـرداری رودهن در نظر دارد به استناد ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداری ها و مجوز استاندار محترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر به شماره ۱۴۰۱/۰۱/۵۵۵۸۷ مورخ ...

آگهی تجدید(۲) مزایده عمومی

آگهی تجدید(۲) مزایده عمومی

شهـرداری رودهن در نظر دارد در راستای تامین اعتبار ردیف بودجه ۲۳۰۱۰۰ مصوب ۱۴۰۱  با موضوع درآمد حاصل از فروش اموال منقول به استناد ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداری ها و ...

آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

 شهـرداری رودهن در نظر دارد به استناد ردیف بودجه ۴۰۲۰۱۰۲ مصوب ۱۴۰۱ و مجوز استاندار محترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر به شماره ۱۴۰۱/۰۱/۴۸۴۹ مورخ ۰۷/۰۲/ ...

آگهی مناقصه  عمومی (یک مرحله ای)

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

 شهـرداری رودهن در نظر دارد به استناد ردیف بودجه ۴۰۲۰۱۰۲ مصوب ۱۴۰۱ و مجوز استاندار محترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر به شماره ۱۴۰۰/۰۱/۴۸۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ...

فراخوان عمومی

فراخوان عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۴۰۱/۰۱/۴۰۳۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۴ استاندار محترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر رودهن نسبت به اجاره خودروهای سبک ...

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

 شهـرداری رودهن در نظر دارد به استناد ردیف بودجه ۴۰۲۰۴۰۱ مصوب ۱۴۰۱ و مجوز استاندار محترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر به شماره ۱۴۰۱/۰۱/۴۸۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ...

آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

 شهـرداری رودهن در نظر دارد به استناد ردیف بودجه ۴۰۲۰۴۰۲ مصوب ۱۴۰۱ و مجوز استاندار محترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر به شماره ۱۴۰۱/۰۱/۴۸۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ...

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

شهـرداری رودهن در نظر دارد به استناد ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۲/۰۴/۱۳۴۶ و مجوز استاندار محترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر به شماره ...

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

شهـرداری رودهن در نظر دارد به استناد ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶/۰۴/۱۲و مجوز استاندار محترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر به شماره ...

آگهی تجدید مزایده

آگهی تجدید مزایده

شهـرداری رودهن در نظر دارد در راستای تامین اعتبار ردیف بودجه ۲۳۰۱۰۰  مصوب۱۴۰۱  با موضوع درآمد حاصل از فروش اموال منقول به استناد ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداری ...

مزایده عمومی

مزایده عمومی

موضوع مزایده : فروش خودروهای مازاد شهرداری رودهن شهـرداری رودهن در نظر دارد نسبت به فروش هشت دستگاه ازخودورهای مازاد خود به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت ...

آگهی تجدید مزایده عمومی

آگهی تجدید مزایده عمومی

شهـرداری رودهن در نظر دارد پیرو صورتجلسه کمیسیون معاملات به شماره ۱۴۰۱/۱۰۵۲۵/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ مبنی بر تجدید مزایده با شماره فراخوان۵۰۰۱۰۹۵۷۷۳۰۰۰۰۰۱  در سامانه ...

آگهی تجدید مزایده عمومی

آگهی تجدید مزایده عمومی

شهـرداری رودهن در نظر دارد پیرو صورتجلسه کمیسیون معاملات به شماره ۱۴۰۱/۱۰۵۲۵/ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۴ مبنی بر تجدید مزایده با شماره فراخوان۵۰۰۱۰۹۵۷۷۳۰۰۰۰۰۱  در سامانه ...

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)  شهـرداری رودهن در نظر دارد به استناد ردیف بودجه ۴۰۲۰۴۰۲ مصوب ۱۴۰۱ و مجوز استاندار محترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر به ...

آگهی مناقصه عمومی(یک مرحله ای)

آگهی مناقصه عمومی(یک مرحله ای)

 شهـرداری رودهن در نظر دارد به استناد ردیف بودجه ۴۰۲۰۱۰۳ مصوب ۱۴۰۱ و مجوز استاندار محترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر به شماره ۱۴۰۱/۰۱/۴۸۴۹ مورخ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ...

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

شهـرداری رودهن در نظر دارد در راستای تامین اعتبار ردیف بودجه ۱۴۰۱۰۴  مصوب۱۴۰۱  با موضوع درآمد حاصل از بازارهای روز وهفتگی و به استناد ماده ۱۳ آیین نامه مالی ...

فراخوان شرکت در مزایده عمومی

فراخوان شرکت در مزایده عمومی

موضوع مزایده : واگذاری بازار روز شهرداری رودهن (بصورت اجاره سه ساله و تجمیعی) شهـرداری رودهن در نظر دارد نسبت به واگذاری بازار روز به تعداد ۱۱ باب مغازه تجاری ...

آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

 شهـرداری رودهن در نظر دارد به استناد ردیف بودجه۴۰۲۰۲۰۸  مصوب ۱۴۰۱ و مجوز استاندار محترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر به شماره ۱۴۰۱/۰۱/۴۸۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ...

آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

 شهـرداری رودهن در نظر دارد به استناد ردیف بودجه۴۰۲۰۱۰۵  مصوب ۱۴۰۱ و مجوز استاندار محترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر به شماره ۱۴۰۱/۰۱/۴۸۴۹مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ...

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

 شهـرداری رودهن در نظر دارد به استناد ردیف بودجه ۴۰۲۰۲۰۱ مصوب ۱۴۰۱ و مجوز استاندار محترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر به شماره ۱۴۰۱/۰۱/۴۸۴۹ مورخ ...

آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

شهـرداری رودهن در نظر دارد به استناد ردیف بودجه ۴۰۲۰۴۰۵ مصوب ۱۴۰۱ و مجوز استاندار محترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر رودهن به شماره ۱۴۰۱/۰۱/۴۸۴۹مورخ ...

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

 شهـرداری رودهن در نظر دارد به استناد ردیف بودجه۴۰۲۰۷۰۱  مصوب ۱۴۰۱ و مجوز استاندار محترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر به شماره ۱۴۰۱/۰۱/۴۸۴۹ مورخ ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

 شهـرداری رودهن در نظر دارد به استناد ردیف بودجه۱۶۰۲۰۷ مصوب ۱۴۰۱ و مجوز استاندار محترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر به شماره ۱۴۰۱/۰۱/۷۹۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ...

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آ  شهـرداری رودهن در نظر دارد به استناد ردیف بودجه ۴۰۲۰۱۰۴ مصوب ۱۴۰۱ و مجوز استاندار محترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر به شماره ۴۸۴۹/۰۱/۱۴۰۱ مورخ ...

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

شهـرداری رودهن در نظر دارد به استناد ردیف بودجه ۴۰۲۰۱۰۵ مصوب ۱۴۰۱ و مجوز استاندار محترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر به شماره ۱۴۰۱/۰۱/۴۸۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ...

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

شهـرداری رودهن در نظر دارد به استناد ردیف بودجه ۴۰۲۰۴۰۵ مصوب ۱۴۰۱ و مجوز استاندار محترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر رودهن به شماره ۴۸۴۹/۰۱/۱۴۰۱ مورخ ...

فراخوان شرکت در مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

فراخوان شرکت در مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

متن مناقصـه: پروژه روکش آسفالت سطح شهر رودهن شهـرداری رودهن در نظر دارد به استناد ردیف بودجه ۴۰۲۰۱۰۶ مصوب ۱۴۰۱ و مجوز استاندار محترم تهران در مقام جانشین شورای ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهـرداری رودهن در نظر دارد به استناد موافقت نامه شرح عملیات تملک دارایی های سرمایه ای  طرح شماره  ۷۳۸د ۱۵۰۲۰۰۲ نسبت  به مناقصه عمومی (یک مرحله ای )  پروژه اصلاح، ...

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

شهرداری رودهن به استناد مجوز شماره ۳۶۱۹۹/۰۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۷ جانشین شورای اسلامی شهررودهن در نظر دارد نسبت به فروش ۶ باب از املاک مازاد خود به شرح جدول ذیل از ...

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

شهرداري رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۳۶۱۹۹/۰۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۷  جانشین شوراي اسلامي شهر رودهن(استاندار محترم تهران ) اقدام به برگزاری مزایده عمومی فروش ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداري رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۸۷/۶۴/۱/ش مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ شوراي اسلامي شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان جیران ...

آگهی مناقصه  عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداري رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۸۷/۶۴/۱/ش مورخ ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه روکش آسفالت خیابان چمران نماید ...

آگهی مناقصه  عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداري رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۸۷/۶۴/۱/ش مورخ ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه روکش آسفالت خیابان امام سجادیان ...

آگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شهرداري رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۱۴/۵۱/۱/ش مورخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه لکه گیری و آسفالت خیابان شریعتی ...

آگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شهرداري رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۱۴/۵۱/۱/ش مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۵ شوراي اسلامي شهر رودهن اقدام به برگزاری  تجدید مناقصه عمومی پروژه روکش آسفالت خیابان امام ...

آگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شهرداري رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۱۴/۵۱/۱/ش مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ شوراي اسلامي شهر رودهن اقدام به برگزاری تجدید مناقصه عمومی پروژه لکه گیری و آسفالت خیابان ...

آگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شهرداري رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۱۴/۵۱/۱/ش مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ شوراي اسلامي شهر رودهن اقدام به برگزاری  تجدیدیمناقصه عمومی پروژه روکش آسفالت مسکن مهر ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداري رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۸۹/۶۶/۱/ش مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲ شوراي اسلامي شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه اجرای سیستم پایش تصویری سطح ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداري رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۸۹/۶۶/۱/ش مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲ شوراي اسلامي شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه اجرای سیستم پایش تصویری سطح ...

فراخوان

فراخوان

شهرداري رودهن در نظر دارد پروژه آبنماي شهيد مطهري واقع در بلوار شهيد مطهري واقع در ضلع غربي مقبره شهداي گمنام را طراحي نمايد. بدينوسيله از طراحان،معماران و ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداري رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۱۴/۵۱/۱/ش مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ شوراي اسلامي شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه لکه گیری و آسفالت خیابان ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداري رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۱۴/۵۱/۱/ش مورخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه لکه گیری و آسفالت خیابان علمی ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداري رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۱۴/۵۱/۱/ش مورخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه لکه گیری و آسفالت خیابان امام ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداري رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۱۴/۵۱/۱/ش مورخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه روکش آسفالت مسکن مهر نماید لذا ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداري رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۱۴/۵۱/۱/ش مورخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه لکه گیری و آسفالت خیابان شریعتی ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداري رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۳۱۲/۱۶۸/۱/ش مورخ ۹۹/۰۶/۱۰ شوراي اسلامي شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه اصلاح هندسی ورودی شهر ازسمت هراز ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداري رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۳۱۲/۱۶۸/۱/ش مورخ ۹۹/۰۶/۱۰ شوراي اسلامي شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه تکمیل ساختمان شماره ۳ مسکن مهر ...

آگهی تجدید مناقصه

آگهی تجدید مناقصه

شهرداري رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۳۱۲/۱۶۸/۱/ش مورخ ۱۰/۰۶/۹۹ شوراي اسلامي شهر رودهن اقدام به برگزاری تجدید مناقصه عمومی پروژه زیر سازی وآسفالت خیابان ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

متن مناقصـه :پروژه سالن ورزشی کریتون شهـرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر رودهن به شماره۳۱۲/۱۶۸/۱/ش  مورخ ۹۹/۰۶/۱۰ نسبت به   پروژه سالن ورزشی ...

مناقصه عمومی

مناقصه عمومی

 شرایط شرکت در مناقصه عمومی متن مناقصـه :پروژه سالن ورزشی کریتون شهـرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر رودهن به شماره۳۱۲/۱۶۸/۱/ش  مورخ ...

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم) شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۲۵۰/۸۸/۱/ش مورخ ۱۶/۰۵/۹۸ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه ...

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۲۵۰/۸۸/۱/ش مورخ ۱۶/۰۵/۹۸ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به ...

پروژه احداث زمین چمن مصنوعی در گلبرگ هفتم

پروژه احداث زمین چمن مصنوعی در گلبرگ هفتم

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری تجدید مناقصه عمومی پروژه ...

پروژه احداث ساختمان اداری در مهرآباد و مسکن مهر

پروژه احداث ساختمان اداری در مهرآباد و مسکن مهر

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری تجدید مناقصه عمومی پروژه ...

پروژه عملیات عمرانی دیوار بتنی ضلع شمالی دادگاه

پروژه عملیات عمرانی دیوار بتنی ضلع شمالی دادگاه

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۰۱/۳۵/۱/ش مورخ ۲۱/۳/۹۸ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه عملیات ...

پروژه خرید و تجهیز دستگاه پیش سرد کن گوشت

پروژه خرید و تجهیز دستگاه پیش سرد کن گوشت

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ و ۱۰۳/۳۷/۱/ش مورخ ۲۱/۳/۹۸ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری ...

مناقصه

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ و ۱۷۰/۵۵/۱/ش مورخ ۱۶/۰۴/۹۸ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری ...

مناقصه

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۰۱/۳۵/۱/ش مورخ ۲۱/۳/۹۸ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه عملیات عمرانی ...

مناقصه

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه احداث زمین چمن ...

مناقصه

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه احداث ساختمان ...

مناقصه

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۰۱/۳۵/۱/ش مورخ ۲۱/۳/۹۸ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه عملیات عمرانی ...

مناقصه

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوزهای شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ و ۱۷۰/۵۵/۱/ش مورخ ۱۶/۰۴/۹۸ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری ...

مناقصه

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه احداث زمین چمن ...

مناقصه

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه احداث ...

مناقصه

مناقصه

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری تجدید مناقصه عمومی پروژه ...

مناقصه

مناقصه

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری تجدید مناقصه عمومی پروژه احداث فضای سبز در قباد ...

اگهی تجدید مناقصه عمومی

اگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ و ۱۰۳/۳۷/۱/ش مورخ ۲۱/۳/۹۸ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری تجدید ...

مناقصه

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری ...

مناقصه

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری ...

مناقصه

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه طرح احداث فضای ...

آگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری تجدید مناقصه عمومی پروژه احداث ایستگاه سوم آتش نشانی ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه احداث پارکینگ عمومی در خیابان ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه احداث مجموعه فرهنگی هنری ورزشی ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه طرح احداث فضای ورزشی تفریحی در بام ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه احداث فضای سبز در قباد محله نماید. ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه احداث فضای سبز محله ای در شهرک ...

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ و ۱۰۳/۳۷/۱/ش مورخ ۲۱/۳/۹۸شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه خرید و ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه احداث فضای سبز در قباد محله نماید. ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه احداث فضای سبز محله ای در شهرک ...

آگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری تجدید مناقصه عمومی پروژه خرید و نصب سیستمهای حفاظتی و ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ و ۱۰۳/۳۷/۱/ش مورخ ۲۱/۳/۹۸شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه خرید و ...

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه احداث ساختمان آتش نشانی مسکن مهر ...

آگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری تجدید مناقصه عمومی پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان های ...

آگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری تجدید مناقصه عمومی پروژه زیرسازی و آسفالت و جدول ...

آگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری تجدید مناقصه عمومی پروژه روکش آسفالت خیابان شهید ...

آگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری تجدید مناقصه عمومی پروژه کوهبری و خاکبرداری ادامه ...

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه خرید و نصب سیستمهای حفاظتی و ...

آگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری تجدید مناقصه عمومی پروژه احداث دیوار ساحلی در کریتون ...

آگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری تجدید مناقصه عمومی پروژه تعویض و ترمیم جداول بافت ...

آگهی تجدید مزایده عمومی

آگهی تجدید مزایده عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۸۷۸/۲۶۴/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن نسبت به فروش شش قطعه زمین جنب شهرک انا به صورت موردی یا کلی ، به مساحت ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه زیرسازی و آسفالت و جدول گذاری کوی ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان های امام ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه روکش آسفالت خیابان شهید بهشتی ، ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه کوهبری و خاکبرداری ادامه بلوار ...

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه آسفالت و لکه گیری معابر اصلی و ...

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه کوهبری و خاکبرداری ادامه بلوار ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه تعویض و ترمیم جداول بافت قدیم شهری ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه احداث دیوار ساحلی در کریتون (بر ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه اجرای جدول نهر در سادات محله (بر ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه آسفالت و لکه گیری معابر اصلی و ...

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

شهرداري رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۸۷۸/۲۶۴/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شوراي اسلامي شهر رودهن نسبت به فروش ده قطعه زمين به صورت موردي يا كلي ، به مساحت تقريبي ۷۲۰۰ ...

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

شهرداري رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۸۷۸/۲۶۴/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شوراي اسلامي شهر رودهن نسبت به فروش ده قطعه زمين به صورت موردي يا كلي ، به مساحت تقريبي ۷۲۰۰ ...

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۸۷۸/۲۶۴/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن نسبت به فروش ده قطعه زمین به صورت موردی یا کلی ، به مساحت تقریبی ۷۲۰۰ ...

آگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۶۴۶/۲۰۸/۱/ش مورخ ۱۷/۱۰/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات لکه گیری و آسفالت ...

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۶۴۳/۲۳۳/۱/ش مورخ ۱۶/۱۱/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه اجرای عملیات دیوارکشی مسکن ...

آگهی مناقصه عمومی  نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۶۳۱/۲۰۷/۱/ش مورخ ۱۷/۱۰/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی اجرای عملیات دیوارکشی و ساماندهی ...

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۶۹۱/۲۱۵/۱/ش مورخ ۱۸/۱۰/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه فاز دوم زیرسازی و آسفالت خیابان ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۵۶۹/۱۹۵/۱/ش مورخ ۰۴/۱۰/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه احداث پارک محله ای در خیابان ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۶۴۳/۲۳۳/۱/ش مورخ ۱۶/۱۱/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه اجرای عملیات دیوارکشی مسکن ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۶۳۱/۲۰۷/۱/ش مورخ ۱۷/۱۰/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی اجرای عملیات دیوارکشی و ساماندهی ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۶۹۱/۲۱۵/۱/ش مورخ ۱۸/۱۰/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه فاز دوم زیرسازی و آسفالت خیابان ...

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۶۸۵/۲۱۰/۱/ش مورخ ۱۷/۱۰/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه تعریض و ساماندهی ورودی شهر از سمت ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۶۴۶/۲۰۸/۱/ش مورخ ۱۷/۱۰/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی اجرای عملیات لکه گیری و آسفالت کلیه ...

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۵۷۳/۱۹۷/۱/ش مورخ ۰۴/۱۰/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت امامت شانزدهم مقابل ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۵۷۳/۱۹۷/۱/ش مورخ ۰۴/۱۰/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت امامت شانزدهم مقابل ...

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۵۸۸/۱۸۴/۱/ش مورخ ۲۰/۹/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی لکه گیری و آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۵۸۸/۱۸۴/۱/ش مورخ ۲۰/۹/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی لکه گیری و آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح ...

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۸۷/۳۴۴/۱/ش مورخ ۲۸/۱۲/۹۶ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی دیوارکشی زمین فوتبال (بر اساس فهرست ...

آگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۸۷/۳۴۴/۱/ش مورخ ۲۸/۱۲/۹۶ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری تجدید مناقصه عمومی احداث بلوار فردوس تا آبعلی (احداث ...

آگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۸۷/۳۴۴/۱/ش مورخ ۲۸/۱۲/۹۶ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری تجدید مناقصه عمومی کوهبری و خاکبرداری سطح شهر(سایت ...

قالب وردپرس