🔹پيام تبريك موسوي_منش شهردار رودهن به مناسبت سالروز ورود آزادگان به مهين اسلامي

🔹سلام و ثناي حق بر رفعت نشينان بلند آزادي كه خامه عشق بر دفتر ايستادگي و پايداري زده و نام فاخر خود را بر صحيفه سبز تاريخ رقم زدند.
🔹آزادگاني كه اسارت دشمن را به سخره گرفته و با مقاومت پايداري تكليف خود را به اسلام و ايران عزيز به شايستگي ادا نموده اند.
🔹بر ماست كه فصل بي خزانشان را به هزار چشم نياز و تمنا به انتظار نشينيم و از اعماق وجودمان قدردان حماسه آزاد ادمردان، هميشه تاريخ باشيم.

نظر شما !!