عملیات لکه گیری و آسفالت از سمت آبعلی

اجرای عملیات لکه گیری و آسفالت ورودی شهر رودهن از سمت آبعلی توسط واحد عمران شهرداری رودهن در حال اجرا می باشد .

نظر شما !!