زیر سازی تیر برق های انتهای مدرس

شروع پروژه زیر سازی تیر برق های خیابان اصلی شهر (انتهای مدرس ) توسط واحد عمران شهرداری رودهن در حال اجرا میباشد .

نظر شما !!