زمین های بدون مالک

با پیگیریهای رسولی سرپرست شهرداری رودهن صورت گرفت :
در راستای شناسایی زمین های بدون مالک و جهت جلوگیری از سود جویی افراد غیر و فرصت طلب ، شهرداری رودهن اقدام به تخریب ، آزاد سازی و تسطیح زمینی واقع در ابتدای خیابان باهنر نموده که زمین فوق در جهت رفاه حال شهروندان به عنوان فضای سبز وپارک مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

نظر شما !!