ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار رودهن از هنرمند رودهني

اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار رودهن با حضور در منزل مسيح الله علي گوهري هنرمند ٨٧ ساله رودهني كه به نام منصور معروف است مهارت خاصي در رشته معرق كاري دارد ، ديدار و از نزديك از كارهاي هنري وي ديدن نمودند.
در پايان اعضا شورا و شهردار با اهدا هديه از زحمات اين هنرمند تقدير به عمل آمد.

نظر شما !!