سرکشی حکمت امیری شهردار رودهن از تفرجگاه و بوستانهای شهر رودهن در روز ۱۳ فروردین و همکاری شهروندان بابت حضور در این مکانها
حکمت امیری : از مردم با فرهنگ و وظیفه شناس رودهنی کمال تشکر و قدردانی را می نمایم .

نظر شما !!