شهردار رودهن

مهندس سید محمد موسوی منش

تاریخ انتصاب:۱۴۰۰/۱۱/۱۲