پروژه احداث زمین چمن مصنوعی در گلبرگ هفتم

آگهی تجدید مناقصه عمومی
شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری تجدید مناقصه عمومی پروژه احداث زمین چمن مصنوعی در گلبرگ هفتم نماید. لذا متقاضیان پیشنهاد میتوانند تا ۱۰ روز پس از تاریخ انتشار این آگهی روزنامه تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۶/۰۶/۹۸ جهت دریافت و تحویل اسناد تجدید مناقصه به واحد امور قراردادها (۷۶۵۰۴۹۹۱ – ۰۲۱) مراجعه نمایند .
۱ – موضوع تجدید مناقصه : پروژه احداث زمین چمن مصنوعی در گلبرگ هفتم
۲ – مهلت دریافت و تسلیم اسناد : از روز سه شنبه مورخ ۰۵/۰۶/۹۸ تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۶/۰۶/۹۸ تا راس ساعت ۰۰: ۱۴ میباشد .
۳- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه : معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مجاز شرکت به همراه کارت ملی معتبر .
۴ – محل تحویل اسناد : دبیرخانه شهرداری رودهن می باشد .
۵– مبلغ برآورد : ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال و سپرده شرکت در تجدید مناقصه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی مورد قبول شهرداری یا وجه نقد جهت واریز به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۲۵۷۲۰۰۳ بانک ملی ایران شعبه رودهن اقدام نمایند .
۶ – تشکیل کمیسیون عالی معاملات شهرداری رودهن و بازگشایی پاکتهای پیشنهادی در روز یکشنبه مورخ ۱۷/۰۶/۹۸ راس ساعت ۰۰: ۱۵ در دفتر شهردار می باشد .
۷ – شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
۸ – به پیشنهادات مبهم ، مخدوش ، فاقد لاک و مهر و سپرده و آنالیز قیمت پیشنهادی پیمانکار ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۹ – به برندگان اول و دوم و سوم تجدید مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
۱۰ – سایر اطلاعات و جزییات فنی مربوط به معامله در اسناد تجدید مناقصه قید گردیده است .
۱۱ – هزینه چاپ سه نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده تجدید مناقصه است .
مهدی کچویی
شهردار رودهن

نظر شما !!