پاکسازی و نظافت در مسکن مهر

پاكسازي و نظافت نخاله و زوائد ریخته شده در مسکن مهر و حریم شهر توسط واحد خدمات شهري شهرداري رودهن

نظر شما !!