پاکسازی معابر مسکن مهر رودهن

پاکسازی معابر اصلی و فرعی محله اسلامی مسکن مهر رودهن توسط پرسنل شهرداری رودهن و محله اسلامی

نظر شما !!