پاکسازی معابر سطح شهر پس از بارندگی های شدید

نظر شما !!