پاکسازی معابر سطح شهر در طرح استقبال از بهار

نظر شما !!