نصب علائم هشدار دهنده

نصب علائم هشدار دهنده و جدا کننده مسیر توسط عوامل سازمان حمل و نقل شهرداری رودهن

نظر شما !!