نصب سرعت گیر در معابر

اجرای نصب سرعت گیر در معابر شهر رودهن توسط سازمان حمل و نقل عمومی شهرداری رودهن

نظر شما !!