نصب تابلو

نصب تابلو خیابان بهمن توسط واحد زیبا سازی شهرداری رودهن
(لازم به ذکر است که برای چندمین مرتبه می باشد که تابلو به همراه لوله نصب می شود که توسط عوامل ناشناس تخریب و ناپدید می گردد)

نظر شما !!