نصب تابلو

نصب تابلو معابر محدوده شهری در مهرآباد توسط واحد زیبا سازی شهرداری رودهن

نظر شما !!