نشست هم اندیشی پایگاه بسیج شهرداری رودهن و فرمانده بسیج ادارات

نشست هم انديشي اعضاي شوراي پايگاه بسيج شهيد حاج حسين همداني شهرداري رودهن با حضور #مرشدي فرمانده بسيج ادارات شهرستان دماوند و #بابايي سرپرست شهرداري در خصوص تقويت پايگاه بسيج شهرداري رودهن در محل دفتر شهردار برگزار گرديد.

نظر شما !!