نشست اعضای شورای اسلامی شهر رودهن با رئیس اداره برق

نشست اعضای شورای اسلامی شهر رودهن با رئیس و معاون اداره برق رودهن در خصوص قطع مکرر برق ،مشکلات موجود و فعالیت های صورت گرفته و انتظار مسئولين اداره برق و شورای شهر رودهن از مردم در خصوص رعایت و صرفه جویی در مصرف برق در محل دفتر شورای اسلامی شهر برگزار گرديد.

نظر شما !!