مناقصه

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۰۱/۳۵/۱/ش مورخ ۲۱/۳/۹۸ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه عملیات عمرانی دیوار بتنی ضلع شمالی دادگاه نماید. لذا متقاضیان پیشنهاد میتوانند تا ۱۰ روز پس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم روزنامه تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۶/۰۵/۹۸ جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه به واحد امور قراردادها (۷۶۵۰۴۹۹۱ – ۰۲۱) مراجعه نمایند .
۱ – موضوع مناقصه : پروژه عملیات عمرانی دیوار بتنی ضلع شمالی دادگاه
۲ – مهلت دریافت و تسلیم اسناد : از روز یکشنبه مورخ ۰۶/۰۵/۹۸ تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۶/۰۵/۹۸ تا راس ساعت ۰۰: ۱۴ میباشد .
۳- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه : معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مجاز شرکت به همراه کارت ملی معتبر .
۴ – محل تحویل اسناد : دبیرخانه شهرداری رودهن می باشد .
۵– مبلغ برآورد : ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸ ریال و سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی مورد قبول شهرداری یا وجه نقد جهت واریز به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۲۵۷۲۰۰۳ بانک ملی ایران شعبه رودهن اقدام نمایند .
۶ – تشکیل کمیسیون عالی معاملات شهرداری رودهن و بازگشایی پاکتهای پیشنهادی در روز پنجشنبه مورخ ۱۷/۰۵/۹۸ راس ساعت ۰۰: ۱۴ در دفتر شهردار می باشد .
۷ – شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
۸ – به پیشنهادات مبهم ، مخدوش ، فاقد لاک و مهر و سپرده و آنالیز قیمت پیشنهادی پیمانکار ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۹ – به برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
۱۰ – سایر اطلاعات و جزییات فنی مربوط به معامله در اسناد مناقصه قید گردیده است .
۱۱ – هزینه چاپ دو نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه است .
مهدی کچویی
شهردار رودهن

نظر شما !!