مناقصه

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۷۲۱/۲۶۸/۱/ش مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ شورای اسلامی شهر رودهن اقدام به برگزاری مناقصه عمومی پروژه احداث ساختمان اداری در مهرآباد و مسکن مهر نماید. لذا متقاضیان پیشنهاد میتوانند تا ۱۰ روز پس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم روزنامه تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۵/۰۵/۹۸ جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه به واحد امور قراردادها (۷۶۵۰۴۹۹۱ – ۰۲۱) مراجعه نمایند .
۱ – موضوع مناقصه : پروژه احداث ساختمان اداری در مهرآباد و مسکن مهر
۲ – مهلت دریافت و تسلیم اسناد : از روز شنبه مورخ ۰۵/۰۵/۹۸ تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۵/۰۵/۹۸ تا راس ساعت ۰۰: ۱۴ میباشد .
۳- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه : معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مجاز شرکت به همراه کارت ملی معتبر .
۴ – محل تحویل اسناد : دبیرخانه شهرداری رودهن می باشد .
۵– مبلغ برآورد : ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۱۰ ریال و سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱۵ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی مورد قبول شهرداری یا وجه نقد جهت واریز به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۲۵۷۲۰۰۳ بانک ملی ایران شعبه رودهن اقدام نمایند .
۶ – تشکیل کمیسیون عالی معاملات شهرداری رودهن و بازگشایی پاکتهای پیشنهادی در روز چهارشنبه مورخ ۱۶/۰۵/۹۸ راس ساعت ۰۰: ۱۵ در دفتر شهردار می باشد .
۷ – شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
۸ – به پیشنهادات مبهم ، مخدوش ، فاقد لاک و مهر و سپرده و آنالیز قیمت پیشنهادی پیمانکار ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۹ – به برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
۱۰ – سایر اطلاعات و جزییات فنی مربوط به معامله در اسناد مناقصه قید گردیده است .
۱۱ – هزینه چاپ دو نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه است .
مهدی کچویی
شهردار رودهن

نظر شما !!