مراحل نهایی پل کابلی

مراحل نهایی و آماده سازی پل کابلی رو گذر جاده فیروز کوه

نظر شما !!