مدیریت پارک ها و فضای سبز

آقای مهدی بهرامعلی مسئول واحد فضای سبز

&- نظارت بر كليه پيمانهاي فضاي سبز منطقه به استناد دفترچه پيمان مصوب شهرداري

&- پيگيري گردش صورت وضعيت هاي پيمانكاري رسيدگي به حقوق و بيمه كاركنان فعال در شركتها

&- توجه به بحث توسعه فضاي سبز در حد برنامه هاي شهرداري و مقدورات مالي

&- توجه به مبلمان (صندلي- پايه چراغ- سطل زباله۰۰۰)فضاي سبز

&- تعمير و نگهداري تأسيسات آبي و برقي موجود در فضاي سبز منطقه

&- مديريت كاركنان و محل توليد گل و گياه منطقه (گلخانه)

&- ايجاد هماهنگي و تعامل بين واحدهاي منطقه در خصوص مسائل فضاي سبز

&- هماهنگي پشتيباني و لجستيك امورات فضاي سبز

&- برقراري تعامل بين سازمان پاركها (دستگاه عالي نظارت فضاي سبز) و منطقه