مدیریت واحد درآمد

آقای محمدرضا رجبی سرپرست واحد درآمد

شرح وظایف مسئول درآمد

اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
همکاری های لازم با مدیریت امور درآمد برای تهیه برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت در چارچوب استراتژی شهرداری.
برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم جهت وصول درآمد ها با توجه به دستورالعمل ها، آیین نامه های ابلاغی از طرف مدیریت امور درآمد.
کنترل قبوض عوارض توزیع شده توسط اداره پست و تایید گزارش عملکرد آنها به مسئول مافوق.
هماهنگی لازم با اداره شهرسازی منطقه در خصوص اجرای دستورالعمل های وصول عوارض.
نظارت و پیگیری بر جذب و وصول عوارض و درآمدها از طریق مراجع ذی صلاح از جمله کمیسیون ماده ۷۷ و
بروز رسانی اطلاعات و نقشه های حاصل از ممیزی املاک و وصول عوارض نوسازی و صدور اجراییه های لازم جهت مستنکفین از عوارض و رسیدگی به اعتراضات مؤدیان.
گواهی و تأیید پیش نویس کلیه مجوزهای مرتبط با واحد درآمد.
بررسی و پیشنهاد منابع جدید عوارض و درآمد و انعکاس آن به مدیریت درآمد شهرداری .
انجام کلیه دستورالعمل ها به منظور اجرای طرح تکریم ارباب رجوع.
شرکت در جلسات کمیسیون ماده ۷۷ و ابلاغ آراء به واحدهای صنفی مربوطه.
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

.