مدیریت  عمران

جناب آقای مهدی رسولی مسئول واحد عمران

– تعیین اولویت بندی پروژه های عمرانی در سطح منطقه با برآورد مالی و تنظیم اسناد مناقصه
۲- بررسی و پیگیری معضلات و مشکلات فنی در سطح منطقه و رفع آنها
۳- بررسی شکایات مردمی در زمینه های عمرانی نظیر آسفالت, جدول, جوی, کانیو و برنامه ریزی در رفع آنها
۴- نظارت بر حفر چاه ها و قنات ها و سایر موارد
۵- نظارت بر حفر چاه های قدیمی
۶- تعیین میزان خسارت آسفالت شکافی و دیگرهزینه در خصوص شرکتهای خدماتی و پیگیری و دریافت آنها
۷- کنترل مرمت حفازی ها و آزمایشات لازم
۸- همکاری با سازمان ترافیک در جهت رفع مشکلات ترافیکی در سطح منطقه
۹- بررسی ساختمانهای خطری در سطح منطقه و ارسال اخطاریه و پیگیری در خصوص اضطراری بودن (رفع خطر و نظارت بر رفع خطر)
۱۰- نظارت بر اجراء و فعالیتهای عمرانی در سطح منطقه و کنترل صورت وضعیت عملکرد فعالیتهای عمرانی در بخش ابنیه و آسفالت در سطح منطقه
۱۱- بررسی مکانهای آب افتادگی و رفع آنها
۱۲- بررسی و کارشناسی حفره ها و چاله های فروکش شده خطری و همکاری در رفع آنها
۱۳-پاسخگویی به سیستم و بگوش بودن در طول زمان روزها
۱۴- طراحی پیاده¬روها و میادین و ابنیه فضای سبز و پارکهای محلی و…