مدیریت فنی و شهرسازی

آقای محمد عاشقی مسئول فنی و شهرسازی

  • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
  • نظارت بر صدور پروانه ساختماني، پايان كار، گواهي عدم خلاف و  …
  • بررسي و نظارت دقيق بر ضوابط شهرسازي و معماري طبق قوانين و مقررات .
  • بررسي و نظارت در خصوص طرح جامع و تفصيلي شهر .
  • كنترل بناي احداث شده توسط مالك با پروانه ساختماني صادر شده.
  • نظارت و كنترل در خصوص بازديد از ابنيه .
  • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.