مبارزه با ساخت و ساز غیر مجاز در حریم شهر رودهن

در پی مبارزه با ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم شهر رودهن و وظیفه ذاتی شهرداریها و ادارات مربوط – تعداد ۴۰ فقره تخریب با دستور مقام محترم قضایی در منطقه سادات محله صورت گرفت که در این تخریب ها شهرداری – مسکن و شهرسازی – جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای انتظامی حضور داشتند که دیوار کشی های غیر مجاز تخریب گردید .

نظر شما !!