لکه گیری و آسفالت خیابان روبروی قلمستان

عملیات اجرای لکه گیری و آسفالت خیابان اصلی شهر رودهن روبروی رستوران قلمستان توسط واحد عمران شهرداری در حال اجرا می باشد .

نظر شما !!