لکه گیری و آسفالت خیابان اصلی رودهن

اجرای عملیات لکه گیری و آسفالت خیابان اصلی شهر رودهن توسط واحد عمران شهرداری رودهن در حال اجرا می باشد .

نظر شما !!