لکه گیری و آسفالت بلوار اصلی مسکن مهر

اجراي عمليات لكه گيري و آسفالت ورودي بلوار اصلي مسكن مهرتوسط واحد عمران شهرداري رودهن

نظر شما !!