لایروبی نهر کند ارخی و بازگشایی مسیر انهار

وقاری مسئول فضای سبز : لایروبی نهر کند ارخی و شروع بازگشایی مسیر انهار به سمت دشتهای کشاورزی پایین دست
وقاری در ادامه گفت : انهار سنتی کشاورزان همه ساله به دلیل ته نشین شدن رسوبات و رشد علف های هرز نیاز به پاکسازی و لایروبی دارند و با توجه به شروع فصل آبیاری ، مسدود بودند برخی از انهار ، شهرداری رودهن اقدام به تمیز کردن مسیر انهار کشاورزی نمود .

نظر شما !!