كاشت نهال در گلاهك پايين تر از كشتارگاه شهر رودهن

به گزارش روابط عمومي شهرداري رودهن :در راستاي استقبال از بهار و به منظور افزايش سرانه و توسعه فضاي سبز شهري و همچنين زيباسازي منظر و بهبود شرايط زيست محيطي شهر عمليات كاشت نهال در گلاهك پايين تر از كشتارگاه توسط شهرداري_رودهن در دستور كار قرار گرفت.

نظر شما !!