قائم مقام شهردار

شرح وظایف قائم مقام شهردار:  اطمینان یافتن از عملكرد صحیح كلیه واحدهاي شهرداري)در حد اختیار تفویض شده از سوي شهردار(·  سیاست گذاري در جهت تهیه و تدوین بودجه سالیانه شهرداري)در حد اختیار تفویض شده از سوي شهردار(·  ارارئه خط مشی به مدیران در تهیه طرح اجرایی و راهبردي در ارتباطات برون سازمانی)در حد اختیار تفویض شده از سوي شهردار(·  برنامه ریزي براي برقراري ارتباط با نهادهاي استانی ، ملی و حتی دفتر مقام معظم رهبري جهت پیشبرد برنامه ها و تسهیل در تحقق اهداف)در حد اختیار تفویض شده از سوي شهردار(·  برنامه ریزي جهت بهره برداري از شهري پیشرفته و توسعه یافته براي شهروندان)در حد اختیار تفویض شده از سوي شهردار(·  برنامه ریزي و سیاست گذاري در توسعه منابع انسانی)در حد اختیار تفویض شده از سوي شهردار(·  تامین ارتباط محرمانه با سازمان هاي مختلف و نگهداري اسناد محرمانه و كنترل و نظارت بر وضع حراستی)در حد اختیار تفویض شده از سوي شهردار(·  تجزیه و تحلیل نیازهاي فرهنگی اجتماعی شهر و برنامه ریزي جهت تامین آنها)در حد اختیار تفویض شده از سوي شهردار(·  تعیین خط مشی برنامه ریزي به منظور بهبود عبور و مرور در شهر با توجه به احتیاجات فعلی و آتی)در حد اختیار تفویض شده از سوي شهردار(·  رهبري شهرداري در جهت بهبود و تعالی سازمانی)در حد اختیار تفویض شده از سوي شهردار(·  ساماندهی ارتباطات با شوراي اسالمی شهر)در حد اختیار تفویض شده از سوي شهردار(·  سیاست گذاري و برنامه ریزي در جهت تحقق زیبایی هر چه بهتر شهر)در حد اختیار تفویض شده از سوي شهردار(·  سیاست گذاري و برنامه ریزي در جهت حفظ هویت اسالمی تاریخی شهر)در حد اختیار تفویض شده از سوي شهردار(·  سیاست گذاري ، برنامه ریزي و اتخاذ تصمیم هاي كالن براي فعالیتهاي شهرداري)در حد اختیار تفویض شده از سوي شهردار(·  شناخت مسائل و مشكالت شهروندان در رابطه با فعالیتهاي شهرداري و برنامه ریزي جهت رفع آنها)در حد اختیار تفویض شده از سوي شهردار(·  كنترل و نظارت بر ساخت و سازهاي شهري از طریق واحدهاي سازمانی مرتبط)در حد اختیار تفویض شده از سوي شهردار(·  مدیریت دستگاه شهرداري)در حد اختیار تفویض شده از سوي شهردار(·  مطالعه و بررسی رویكردها و روشهاي نوین مدیریت به منظور بكارگیري و استقرار نظام ها و سبك هاي مدیریت براي انجام كارآمد وظایف و بهبود روش ها)در حد اختیار تفویض شده از· سوي شهردار(  نظارت بر اطالع رسانی و انعكاس اخبار و رویدادهاي شهرداري)در حد اختیار تفویض شده از سوي شهردار(·  نظارت بر رسیدگی به مسائل حقوقی و قانونی شهرداري)در حد اختیار تفویض شده از سوي شهردار(·  نظارت بر نحوه تهیه و تنظیم بودجه سالیانه و پیگیري آن براي تصویب در شوراي شهر)در حد اختیار تفویض شده از سوي شهردار(·   هماهنگی سازمانهاي وابسته شهرداري با سیاستها و برنامه هاي شهرداري و ارزیابی عملكرد آنها)در حد اختیار تفویض شده از سوي شهردار( ·   صدور دستورات الزم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحد ها ·   سازماندهی فعالیت هاي مربوط و تقسیم كار و تعیین وظایف و حدود اختیارات واحد هاي تحت سرپرستی