عملیات نصب سرعت گیر

عملیات نصب سرعت گیر در سطح شهر توسط سازمان حمل و نقل عمومی شهرداری رودهن در حال اجرا می باشد .

نظر شما !!