عملیات لکه گیری و آسفالت معابر شهر رودهن

اجرای عملیات لکه گیری و آسفالت خیابان بوستان سیزدهم توسط واحد عمران شهرداری رودهن

نظر شما !!