عملیات شستشوی معابر در رودهن

عملیات شستشوی معابر اصلی و فرعی شهر توسط واحد خدمات شهری شهرداری رودهن

نظر شما !!