عملیات زیر سازی و آسفالت

آغاز عملیات زیر سازی و آسفالت ردیف سوم فرهنگیان توسط واحد عمران شهرداری رودهن

نظر شما !!