عملیات زیر سازی اسفالت مسکن مهر رودهن

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر وشهرداری رودهن :واحد عمران در راستای خدمات رسانی وامور عمرانی وابادانی سایت مسکن مهر اقدام به جدول گذاری –زیر سازی –اجرای رفیوژ وسط اسفالت باند غربی خیابان اصلی مسکن مهر نمود.
این خیابان که به عنوان بلوار اصلی ۳۰ متر منتهی به معابر اصلی وفرعی مسکن مهر محسوب میشود تا کنون به طول مسیر ۲۰۰ متر وبا عرض ۱۰ کمتر به اتمام رسیده ودر حال بهره برداری می باشد ودر فاز های بعدی فواصل دیگر به ترتیب اجرا خواهد شد.

نظر شما !!