عملیات دیوار کشی سنگی زمین فوتبال سادات محله

اجرای عملیات دیوار کشی سنگی زمین فوتبال سادات محله که توسط واحد عمران شهرداری رودهن با پیشرفت فیزیکی ۷۰% در حال اجرا می باشد .

نظر شما !!