عملیات دیوارکشی نهرداربند

به دستورمهندس کچویی شهردار، واحدعمران جهت احیای انهار عمومی کشاورزی و همچنین تامین عرض معابرفرعی محله داربند سادات محله اقدام به مرمت نهر ودیوارکشی سنگی وبلوکی انتهای خیابان کوهپایه شرقی به طول ۵۰متر وارتفاع میانگین ۳مترنمود.

این پروژه به منظور تامین عرض گذر- تعریض کوچه وایمن سازی معبرمذکورانجام ودرراستای دیوار نیز احیای نهرداربند جهت تامین آب کشاورزی منطقه اجراگردید.

مساحت دیوارذکرشده که بامصالح ترکیبی سنگ وبلوک سیمانی کارشده است ۲۲۵مترمکعب میباشد.

لازم به ذکراست که بیش ازاین امکان تردد وسایل نقلیه به درب منازل مقدور نبوده است که این سهم بااجرای دیدار وتامین عرض میسر شده است.

نظر شما !!