عملیات ایمن سازی دیوار حائل در مسکن مهر

آغاز عمليات ايمن سازي ورفع خطرديوارحائل درمجتمع مسكوني ساتراب درمسكن مهر رودهن توسط واحد عمران شهرداری رودهن

نظر شما !!