عملیات آسفالت خیابان چمران

شروع عملیات آسفالت سراسری خیابان چمران توسط واحد عمران شهرداری رودهن

نظر شما !!