طرح مشترک جهادی بین دو شهر رودهن و بومهن

طرح مشترك جهادي نظافت و پاكسازي مرز بين دو شهر رودهن و بومهن با حضور شهرداران دو شهر صبح امروز صورت گرفت.
اين طرح در راستاي نظافت و بهبود سيماي شهري و افزايش رضايتمندي شهروندان دو شهر و با مشاركت واحدهاي خدمات شهري،فضاي سبز و واحد موتوري شهرداري هاانجام شد.

نظر شما !!