طرح جهادی پاکسازی ابتدای مسکن مهر

اجراي طرح جهادي پاكسازي و نظافت ابتداي مسكن مهر تا خيابان مدافعين حرم توسط واحد خدمات_شهري شهرداري رودهن

نظر شما !!