شستشوی مخازن زباله سطح شهر

شستشوي مستمر مخازن زباله سطح شهر در راستاي اهميت حفظ سلامت شهروندان و ارتقاي بهداشت در شهر توسط شهرداري_رودهن

نظر شما !!