سخنراني و ارايه گزارش عملكرد شوراي اسلامي شهر و شهرداري رودهن توسط مهندس كچويي شهردار در نماز جمعه اين هفته

نظر شما !!