ساخت المان شهری

شروع اجراي عمليات عمراني ساخت المان شهري در سه راه #مطهري توسط واحد عمران #شهرداري_رودهن

نظر شما !!