زیر سازی و آسفالت مسکن مهر توسط شهرداری رودهن

آماده سازی و زیر سازی آسفالت بلوار اصلی محله اسلامی مسکن مهر رودهن توسط شهرداری رودهن

نظر شما !!