رنگ آمیزی پل های عابر پیاده

رنگ آمیزی پل های عابر پیاده در سطح شهر رودهن توسط واحد زیبا سازی شهرداری رودهن در حال اجرا می باشد .

نظر شما !!