رنگ آمیزی و نقاشی دیوارهای شهر

گراوندی مسئول زیبا سازی شهرداری رودهن : نقاشی دیواری باعث ارتقای روحیه شهروندان میشود .
در همین راستا با هدف تنوع بخشیدن بصری و افزایش زیباییهای بصری و برخی از دیوارهای واقع در خیابانهای اصلی سطح شهر نقاشی و رنگ آمیزی شد .

نظر شما !!